Niemand wird als Meister geboren!

Pomocná slovesa

Časování pomocných sloves v přítomném čase

V němčině rozlišujeme tři pomocná slovesa: sein, haben a werden. Tato slovesa se časují nepravidelně.

sein (být)

Toto sloveso nám v přítomném čase pomáhá tvořit význam věty, pojí se s dalším větným členem, se kterým tvoří větný rámec. Nejčastěji se setkáme s variantou přídavného jména v přísudku (Ich bin jung. = Já jsem mladý.). Dále pomocí tohoto slovesa tvoříme Perfektum, stavový trpný rod a závislý infinitiv s zu.

Jednotné číslo Množné číslo
ich bin wir sind
du bist ihr seid
er ist sie sind
sie ist Sie sind
es ist  

haben (mít/vlastnit)

Toto sloveso v přítomném čase používáme ve výše zmíněném významu "mít/vlastnit" (Ich habe einen Hund. = Já mám/vlastním psa.) Jinak se používá podobně jako sloveso sein ke tvoření Perfekta a závislého infinitivu s zu.

Jednotné číslo Množné číslo
ich habe wir haben
du hast ihr habt
er hat sie haben
sie hat Sie haben
es hat  

werden (stát se)

Toto sloveso v přítomném čase používáme ve významu "stát se" (Ich werde rot. - Zčervenám. = Stanu se červeným.) Ovšem i z této věty je vidět, že sloveso werden vyjadřuje děj, který nastane. Pomocí slovesa werden tedy tvoříme budoucí čas. Dále také průběhový trpný rod, případně vyjadřujeme domněnku (Er wird zu Hause sein. - Asi bude doma.).

Jednotné číslo Množné číslo
ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er wird sie werden
sie wird Sie werden
es wird  

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Počítadlo.cz